+  رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟       
+   عضویت
   

ارزیابی محصولات و خدمات علوم شناختی/ قدرت انجمن‌ها در پیشبرد اهداف و فعالیت‌های علمی     ۱۳۹۶ ششم آبان

مجمع عمومی انجمن علوم و فناوری های شناختی در حاشیه چهارمین همایش نقشه برداری مغز برگزار شد.

به گزارش انجمن علوم و فناوری های شناختی، مجمع عمومی اینانجمن در مورخ روز جمعه 5 آبان 96 برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر مجتبی زارعی رئیس هئیت مدیره انجمنعلوم و فناوری های شناختی پیشینه ای از انجمن و روند تاسیس آن بیان نموده و بهبرخی مشکلات پیش روی ثبت آن پرداختند.

 سپس وی به اهمیتجذب اعضا فعال در انجمن تاکید نموده و افزودند: در صورتی که بتوانیم هسته ی اصلیانجمن را با تزریق اعضا وابسته و پیوسته فعال نماییم،  می توانیم به سرعت فعالیت هایی که در چشم انداز پیشبینی شده را به اجرا درآوریم.

وی به ضرورت فعال سازی شاخه های دانشجویی و مراکز شهرستانیاشاره کرد و گفت: می بایست فعالیت های انجمن به صورت یکپارچه و منظم از این طریقدر سطح کشور اجرا شود.

سپس وی به تشریح وظایف اساتید و دانشجویان در انجمن برایاعتلای سطح علمی کشور در زمینه علوم شناختی پرداخت و گفت: طرحی در دست داریم تا بایک حرکت منسجم استاندارد سازی در این زمینه را آغاز کنیم. 

دکتر زارعی بیان داشت: آئین نامه طرح ارزیابی فعالیت ها ومحصولات شناختی است که با استقبال شرکت های فعال در این زمینه مواجه شده، در دستتدوین است که از طریق پایگاه اطلاع رسانی انجمن منتشر خواهد شد. بررسی روند علمی واعطای مدارک رسمی به منظور اعتماد سازی در زمینه محصولات شناختی از جمله اهداف اینطرح است و در صورتی که محصول مورد بررسی شاخصه های لازم را نداشته باشد انجمن با راهنماییهای اساتید متخصص به ارتقای کیفیت آن محصول کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: درآمد انجمن علوم و فناوری های شناختی محدودبوده بودجه اندکی از وزارت علوم بدان تخصیص داده لذا مبنای اصلی درآمد انجمن همینفعالیت ها و خدمات شناختی است.

رئیس پژوهشکده فناوری های پزشکی در ادامه سخنان خود بهموضوع حق عضویت اشاره کرد و گفت: از دو دیدگاه پرداخت حق عضویت مورد اهمیت است.اول آنکه احترام به ارزش عضویت در چنین محفلی است و دوم نمادی برای آمادگی وپویایی در فعالیت های مطرح.

سپس وی به اهمیت ترغیب افراد مرتبط، به عضویت در انجمنپرداخت و گفت: هرچه افراد مرتبط بیشتر در فعالیت های انجمن حضور یابند، کارها بهترو سهل تر پیش می رود و پیشرفت ملموس تر خواهد بود.

وی به مصوبه جلسه پیشین هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: هر یکاز اعضا داوطلب شدند در حوزه تخصصی خود کارگاهی برگزار کنند و انجمن آمادگی داردپیشنهادات اعضا را در این زمینه بررسی کند و پس از تصویب کارگاه پیشنهادی رابرگزار نماید.

وی افزود: موضوع کارگاه ها و اهمیت اعتباردهی بدان با توجهبه روند رو به افزایش آن بسیار حائز اهمیت است. این را باید تاکید کنم مدارک ارزشیندارند و مهارت و تجربه ای که فرد در آن بدست می آورد مهم است. وی تاکید کرد: هیچکارگاهی از طرف انجمن بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف و اعتبار سنجی های علمی وعملی برگزار نمی شود.

موضوع مهمی که رئیس هئیت مدیره انجمن علوم و فناوری هایشناختی بدان اشاره کرد، تبیین جایگاه شغلی دانش آموختگان رشته علوم شناختی بود کهاین را جز وظایف اصلی انجمن دانست.

وی اظهار داشت: زوایای مهارتی دانش آموختگان این رشته بهعنوان مهارت های لازم تصدی شغلی خاص، تنها با مشارکت اعضا محقق شده و در تبیین چشمانداز های شغلی حاکمیت به تلاش شما قرار خواهد گرفت.

زارعی با اشاره به منابع و سرفصل های درسی، گفت: به نظر می رسداین مورد با مهارت ها و شغل در نظر گرفته شده هم خوانی نداشته و تجربه ناموفقی ازدانشجویان بدست آمده که می بایست انجمن در مواجه با این نابسامانی تلاش مستمریداشته باشد.

وی در سخنان پایانی خود به ضرورت برگزاری همایش انجمن علومو فناوری های شناختی تاکید کرد و گفت: قوام این امور به گردهمایی در سطح وسیع بهاین عنوان است و این در گرو پویایی اعضای انجمن خواهد بود.

در ادامه دکتر حمید رضا پوراعتماد، بازرس انجمن علوم وفناوری های شناختتی به تببین اهمیت و جایگاه علمی انجمن ها و قدرت و نفوذ آن درسطوح گسترده پرداخت.

وی اظهار داشت: انجمن ها در همه جای دنیا بلندگوی نظرات تکتک اعضای خود هستند. ضمن اینکه انجمن های علمی از قدرت نفوذ و منابع مالی فراوانیمی توانند برخوردار باشند و به  ذکر مثال هایدر این حوزه پرداخت.

پوراعتماد گفت: در تبیین گستره فعالیت انجمن تلاش گردیدهاست جامعیت حفظ شود.

پوراعتماد به نقش مهم انجمن در انتقال افکار به صنعت اشارهکرد و گفت: ضمن ارائه نظرات علمی و فناورانه، انجمن به عنوان نهادی برخوردار ازمتخصصین مختلف می تواند نقش نظارتی را بدرستی ایفا نموده و خلا احتمالی این حوزهکه گه گاه مورد سواستفاده قرار می گرد را جبران نماید.

وی با اشاره به نقش اجتماعی، حمایتی از رشته، اعتبار دهندهعلمی پژوهشی انجمن ها بر حضور فعال اعضا در انجام هر چه بهتر رسالت انجمن تاکیدکرد و از حضار درخواست نمود با حضور فعال خود زمینه فعال سازی شاخه های دانشجویی وشهرستانی را فراهم نموده و بر لزوم اعتباردهی کارگاه ها و دوره های آموزشی از طریقانجمن تاکید کرد.

وی در تایید صحبت های دکتر زارعی گفت: امروزه با نوعی تولیدمدرک مواجه هستیم اما محدودیت را برای رشد این رشته توانستیم تا الان اعمال کنیمتا کیفیت حفظ شود و باید ادعا کنم شغل برای دانش آموختگان دانشگاه های دولتی دراین رشته تضمین شده است.

بازرس انجمن علوم و فناوری های شناختی توضیحی هم در موردمنابع و سرفصل رشته ها که دکتر زارعی گفت، داد. شورای برنامه ریزی درسی، سرفصلدروس را به صورت 5 ساله تصویب می کند و پس از آن قابل تغییر است. انجمن با تلاشمستمر در این زمینه با توجه به طی شدن موعد پنج ساله تدوین سرفصل رشته های علومشناختی می تواند تاثیر گذار باشد.

وی در سخنان پایانی خود با ذکر مثال موضوع انتقال رشتهروانشناسی و نقش فعالیت های دانشجویی و انجمن به عنوان قدرت اینگونه نهاد های غیررسمی اشاره کرد.

در ادامه دکتر مجید اسحاقی، از اعضای هیئت مدیره انجمن علومو فناوری های شناختی به شرح مختصری از گزارشات مالی پرداخت و همکاری و هم افزاییاعضای انجمن به فراخور رشته و تخصص خود در تولید خبرنامه و فصل نامه انجمن تاکیدکرد.

پس از این سخنان اعضای هئیت مدیره انجمن علوم فناوری های شناختیبه میان اعضا آمده و طی گفتگوی صمیمانه به طرح مسائل و پرسش و پاسخ پرداختند.

دکتر سلامت، از حضار جلسه نیز اعلام آمادگی نمود هرگونههمکاری مشترک انجمن را با مراکز پژوهشی کشور آلمان تسهیل خواهد کرد.

مجمع عمومی انجمن علوم و فناوری های شناختی پس از 1 ساعت 45دقیق گفت و شنود با جمع بندی دکتر زارعی و دکتر پوراعتماد به پایان رسید.

 Public/News/IMG_0329.JPG


  ارسال دیدگاه  
نام و نام خانوادگی :   
ایمیــــل :   
پیام :   


  پر بیننده ترین مطالب
+ گزارشی از دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
+ گزارش کارگاه آموزشي ارزيابي شناختي و مباني توانبخشي شناختي
+ مغزهای حیاط خلوت
+ برگزاری دومین دوره کارگاه سه روزه تصویربرداری ساختاری- عملکردی
+ فراخوان شرکت در سمینار ترویجی علوم و فناوری های شناختی در دانشگاه تهران
+ حضور انجمن در دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
+ زبان‌شناسی شناختی لیکاف در مسائل امروز
+ برگزاری سومین ژورنال کلاب روانشناسی و مهندسی شناختی (Psychology & Cognitive Engineering)
+ برگزاری چهارمین ژورنال کلاب روانشناسی و مهندسی شناختی (Psychology & Cognitive Engineering)
+ سمپوزیوم آموزش و پرورش شناختی
+ هدبندی که قدرت یادگیری را تا 40 درصد افزایش می‌دهد!!
+ گیمر ها در شرایط عدم قطعیت، بهتر عمل کردند
+ نقش سلول های پشتیبان ملتهب در برخی از انواع اوتیسم
+ آیا مردان و زنان ذهنیت متفاوتی از هوش خود دارند؟/ مفهوم “اثر دختر باهوش” در بزرگسالی ماندگار نیست
+ ارتباط تنظیم احساسات با سلامت روانی/ مدلسازی جدید برای تشخیص بهتر اختلالات روانی

  خــــــبرنامه
ایمیــــل :

   
انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران
کلیه ی حقوق برای انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران محفوظ است